-  arbetsprocess -

Processen att ta fram ritningsunderlag baseras på uppdragets storlek och karaktär, vilket innebär att tillvägagångssättet varierar mellan olika projekt. Vissa projekt kräver ett mer detaljerat underlag än andra. Vilket ritningsunderlag som är lämpligt bestäms i samråd med uppdragsgivaren efter ett inledande möte på plats. Företaget arbetar med fasta priser alternativt löpande timarvode mot ett uppskattat pris, beroende på kundens önskemål. 

Typisk arbetsprocess för att färdigställa ett ritningsunderlag:

Möte 1: Ett första förutsättningslöst möte sker på plats där vi går igenom kundens behov, förutsättningar och önskemål. Därefter skickas en offert som anger arbetets omfattning med ett fast pris alternativt ett löpande uppskattat pris. Efter kunden har godkänt offerten påbörjas arbetet med att ta fram ritningsunderlaget. Uppmätning och fotografering av ytan utförs och stäms av med befintliga fastighetskartor. Om fastigheten är mycket kuperad så mäts även marknivåerna in. Ett första förslag i konceptform tas fram inför möte 2. Förslaget visar idéer och linjer i grova drag, vilket senare finslipas efter möte 2.

Möte 2: Det första förslaget visas och diskuteras på plats. Det är viktigt att kunden är med hela vägen under processen från idé till färdigt ritunderlag, för att undvika att onödig tid läggs på fel spår. Efter möte 2 arbetas det slutliga underlaget fram i mer detalj, vilket tar avstamp i de beslut som fattas under möte 2.

Möte 3 (alternativt via email): Färdigt ritningsunderlag levereras slutligen till kunden digitalt och utskrivet i pappersformat. 


© all rights reserved Anna Carolina shine Landskapsarkitekt

Telefon: 0730 - 78 26 31