-  yrket landskapsarkitekt  -

Landskapsarkitekt som en yrkestitel tillkom under 1800-talet när arkitektyrket delade sig i tre grenar; byggnadsarkitekt, landskapsarkitekt och inredningsarkitekt. Senare har även planarkitekt tillkommit. Det var amerikanen Frederick Law Olmstead som första gången använde titeln landskapsarkitekt då han 1857 ritade Central Park i New York. Under den kraftiga befolkningsökningen i mitten till slutet av 1800-talet uppstod ett större behov av att planera markområden och denna del av arkitektyrket växte då fram till att bli en egen gren. (Ritning över Central Park ovan och Villa Garzoni, Collodi nedan) 

För att bli landskapsarkitekt krävs en 5-årig universitetsutbildning, vilket innebär att det är den högsta kompetensen inom området. Utbildningen liknar byggnadsarkitektutbildningen i innehåll, men skiljer sig i material och tillämpning. En landskapsarkitekt blir under utbildningen tränad att kunna ta sig an alla sorter och storlekar av projekt, allt från privatträdgårdar, parker, stadsdelar, industriområden, till regional planering. I en värld med stark befolkningstillväxt och ett begynnande miljötänk spelar landskapsarkitekten en nyckelroll för att skapa hållbara trivsamma samhällen. I landskapsarkitektutbildningen ingår bl a arkitekturhistoria, byggnadsteknik, landskapsdesign, ekologi, materialkunskap, botanik, presentationstekniker, byggnadsprocess och juridik. 

'För att skapa optimala lösningar vid nybyggnation eller renoveringar är det viktigt med ett bra samarbete mellan de olika arkitektyrkena. Rätt person bör vara på rätt plats. En byggnadsarkitekt är utbildad att projektera byggnader, en landskapsarkitekt att projektera utemiljöer där placering av byggnader även ingår, en inredningsarkitekt att projektera invändigt. Ofta kallas landskapsarkitekten in i ett för sent skede i byggprocessen, när ytorna redan har dedikerats av byggnadsarkitekten. Optimalt är om alla tre professioner kallas in samtidigt i inledningsskedet. '

© Copyright Anna Carolina Ask Landskapsarkitekt